من احسا ن ۲۲سا ل داشتم

مملکت قانون دارد

متاسفانه اين داستا ن واقعی است
سا عت ده صبح-ميدان راهنمايی
کارد ميزدی خونش در نميامد در حالی که يقه پير مرد را چسبيده بودو او را به باجه تلفن فشار ميدادميگفت:مگر اينجا سر گردنه است مال مردم خور! ؟
:دزدی توی روز روشن؟چند نفرسر رسيدند و پيرمرد را از مهلکه نجات دا دند .کمی که ارامتر شد گفت:«حساب دو دو تا چهار تاست ده تا سکه دوريالی ميشودبيست تومان نه پنجاه تومان
پيرمرد ازتوی جيبش سی تومان دراورد تا قضيه تمام شودموقع رفتن رو به پيرمرد کرد وگفت:«خيال کردی!مملکت قانون دارد
+ ehsan arman ; ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/۳٠

باز هم مهاجرانی

يکی از دوستا ن که ظا هرا از طر فدا را ن دو اتشه دکتر مهاجرانی است به مطلب ديروز من اعترا ض کرده .مخصو صا به ان قسمت که گفته بو دم :مها جرانی وقتی وارد عر صه سيا ست ميشود خيلی غير قابل تحمل می شود.دوست عزيز در مملکتی که سياستش با در وغ وتظاهر وعوامفريبی و خيانت وفساد و.....پيوند خورده است نه تنها دکتر مها جرا نی هر کس ديگری هم که کار سياسی کند به شدت غير قابل تحمل می شودحقيقت ان است که سياست ما هيچ ربطی به ديانت ما ندارد(البته بعضيها سياستشان خيلی شبيه ديانتشان است!!!)
اتفاقا جنا ب اقا ی مها جرانی در اين چند سا ل نشا ن داده اندکه اگر اب پيدا کنند شنا گر بسيار ما هری هستند زمانی را که ''توس''تو قيف شد يادتا ن ميايد؟ايشان گفتند :اگر من هم رييس قوه قضاييه بودم توس را توقيف مي كر دم چون توس سخنگوي نهضت ازادي است .
خوا هش مي كنم به صحبتها ي چند روز پيش ايشان در مصا حبه با روزنا مه اعتماد توجه كنيد
ايشا ن ضمن محكوم كردن انحلا ل نهضت ازادي غاز ان به عنوان يك اشتبا ه تا ريخي يا د مي كنند.وا قعا اين همه تنا قض را چگو نه توجيه مي كنيد؟
بعد التحرير:زماني كه مهاجراني ان حر ف را در با ره توس گفت يكي از دو ستانم (امير شهلا)خطا ب به او نامه اي نوشت كه بيمنا سبت نيست قسمتها يي از ان را با هم بخوا نيم
''اقا ي وزير !خاتمي به حاميا ني نياز داردكه شيفته خد مت با شند وبرا ي چند صبا ح وزارت شعار ها ي حكيمانه او را به طا ق نسيا ن نكوبندخوب بود قبل ز انكه به توس تهمت متشتج كردن اوضا ع سياسي كشور بزنيد به جا ي متهم كردن توس به چيدن گلهاي نو پاي ازا ديبه بازداشت وتوقيف مسوولان ان نشريه توسط مر جعي غير از دا گاه مطبو عا ت اعترا ض مينموديد
اقا ي دكتر اگر قرار باشد وزيري بمانيد كه برا ي بقا مجبور است شعار ها ي پيش گفته اش را فرا موش كندعطا ي وزارت را به لقايش بسپاريدو....
+ ehsan arman ; ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٧

مهاجرانی

سيد عطا ء الله مهاجرا نی انسا ن نازنيني است.شايد به اين خا طر که او به تما م معنای کلمه
يک شخصيت فر هنگی است و روحش با فرهنگ ملی ومذهبی ايرا ن عجين شده است. صحبتهايش درباره سينما وادبيا ت وتاريخ وعرفان همگی جذا ب وشنيدنی اند .نميدانم همين ادم نازنين وقتی وارد عر صه سياست ميشود چرا اينقدر غير قا بل تحمل ميشود ؟؟؟ يادم است چند سا ل پيش در جريان استيضا ح خطا ب به نما يندگان گفت:من در روزنامه اطلا عات
اتاقی دارم که ان را با تما م وزارتخا نه ارشا د عوض نمي کنم.همچنين در پاسخ به نا مه يوسفعلی ميرشکاک (نامه ای خطاب به ر ييس جمهور اينده)جريا ن شير خر را تعر يف کرده بودوتوضيح داده بود که اگر در بچگی ان شير خر کذايی را نخورده بود سياستمدار نميشد.حالا همه اينهارا بگذاريد کنار خبرسايت امروز(اعلا م امادگي مهاجرا نی برا ی نامزدی رياست جمهوری) تا ازتعجب شا خ در بيا وريد . البته bbc هم يک تحليل كا مل در اين مورد دارد
+ ehsan arman ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٦

شد خزان

شد خزان گلشن آشنايي
باز هم آتش به جان زد جدايي
عمر من اي گل طي شد بهر تو
از تو نديدم جز بدعهدي و بي وفايي

با تو وفا كردم، تا به تنم جان بود
عشق و وفاداري، با تو چه دارد سود

آفت خرمن مهر و وفايي
نوگل گلشن جور و جفايي
از دل سنگت آه

دلم از غم خونين است
روش بختم اين است

از جام غم مستم
دشمن مي پرستم .... تا هستم

تو مست از مي به چمن
چون گل خندان از مستي در گريهء من
با دگران در گلشن نوشي مي
من ز فراقت ناله كنم تا كي

تو و مي چون لاله كشيدن‌ها
من و چون گل جامه دريدن‌ها
ز رقيبان خواري ديدن‌ها

دلم از غم خون كردي
چه بگويم چون كردي بر گزيده از وبلاگ افکار پرا کنده يکمرد منسجم
+ ehsan arman ; ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٦

زلزله پرسپوليس برا ی کمک به زلزله زده ها

به قول عا دل چه می کنه اين پرسپو ليس اگر من يک روزنا مه ورزشی دا شتم برا ی فردا تيتر ميزدم:زلزله پرسپوليس برا ی کمک به زلزله زده ها...هنر مندا ن(تيم خوش تيپها) مقهور هنر نمايی پرسپوليس شدند ولی به انها هم نبايد خيلی خرده گرفت وقتی استقلال با همه ستاره هايش شش تا ميخورد ديگه ۹تا که قابلی نداره!!!!
+ ehsan arman ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٥

خوش تيپها

امروز چيزی قر يب به ۱۰ ميلييو ن دختر ايرا نی چهار چشمی زل زده بودند به تلويزيون تا ببينند
عشقولی ها ی خوش تيپشا ن در با زی با پرسپوليس چه شيرين کا ری ميکنند يکيشا ن همين دختر عمه بنده .سر صبح عمه جان از خوا ب شير ين بيدار مان نموده و فر مودند :چون دختر عمه جان به انضما م دو ستا نشان امروز می خوا هند بروند بيرون بگردند اگر احسا ن جان يک لطفی بکند و در خا نه بما ند وبا زی را با ويودئو ضبط کند ان وقت خيلی خوب ميشود
خدا شا نس بده هم به هنر مندا ن هم به فو تبا ليستها هم به دختر عمه جان.من نميدانم دختر ها خودشان را اينهمه علا ف اين چند نفر مي کنند که چی بشه (حالا اگه ترا نه و ميترا حجار بودند باز يک چيزی!!!!)به قو ل شاعر که می گه :به هيچ يار مده خاطر وبه هيچ ديار
که بهر تو دشت فراخ است و ادمي بسيار
+ ehsan arman ; ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٥

جهان گرفت

حسنت به اتفا ق ملا حت جها ن گر فت اري به اتفا ق جها ن ميتوا ن گرفت
ترانه!! چو اب لطف زبازی تو ميچکد حاسد چگو نه نکته تواند بر ان گرفت
دو سا عته که هرکار می کنم نی? تونم عکس مر بوط به اين مطلب را بفرستم تو ضيحا خدمتتان عر ض مم کنم که عکس دربا ره لحظه با شکو هی است که سر کار خا نم ترا نه عليدوستی يوز پلنگ بهتر ين باز يگر زن جشنواره لو کا رنو را تصا حب کرده اند در ضمن هر کس می خوا هد به ترا نه تبريک بگويد به اين ادرس مرا جعه کند پيشا پيش از انهايی که مي خواهند
مرادرباره چگونگی عکس فر ستادن راهنمايیکنند متشکرم
ترانه
+ ehsan arman ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٥

اين وبلا گ از امروز رسما افتتاح می شود

سلا م من ديگه وا قعا اومدم از امروز ميخوام هر روز مطلب بنويسم واذها ن عمومیرا تشويش ?کنم وخلا يق را منحر ف نما يم اگر خدا توفيق بدهد از امر وز همه اين کا رها را انجا م می دهم حقيقتش اين چند روز خيلی سرم شلوغ بود پيشا پيش از همه ان۲۳ نفر ی که به وبلا گ من
سر ز دند وبا صفحا ت خالی از مطلب موا جه شدند عذر خوا هی ميکنم من قبلا که امکانا ت نبو د در blogspotتشويش اذهان مي كردم يادمه انجا هر كس مي خوا ست مقدمه بنويسد اول سه چها ر تا هندوا نه بز ر گ ز ير بغل استا د درخشا ن مي گذا شت كه سر همه ايرا نيها منت گذا شته اند واين پديده مفسده را اخترا ع و اكتشا ف نموده اند نميدا نم اينجا بايد از چه كس يا كسا ني تشكر كنم معمولا رسم است مقاما ت ما كه ميخواهند در تلويزيون صحبت كنند اولش مي گويند :البته من كو چكتر ازاني هستم كه حر في برا ي بينندگان عزيز داشته با شم وبعد هم دوساعت ونيم يكريز حرف ميزنندحالامن هم....ولي يك دنيا حرف دارم
+ ehsan arman ; ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٥

هيچيم وچيزی کم

هيچيم
هيچيم وچيزی کم
ما نيستيم از اهل اين عا لم که ميبينيد
وز اهل عالمها ي ديگر هم
يعنی چه پس اهل کجا هستيم؟
از عا لم هيچيم وچيزی کم
غم نيز چون شادی برا ی خود خدايی عالمی دا رد
پس زنده با شد مثل شادی غم
ما دوستدا ر سايه های تيره هم هستيم
و مثل عاشق مثل پروانه
اهل نماز شعله وشبنم
اما
هيچيم وچيزی کم
+ ehsan arman ; ۸:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢۳

مقدمه

به نا م خدا وند جان وخرد کزين بر تر انديشه بر نگذرد
+ ehsan arman ; ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٥/٢٠